Kawa Wrocław

Potrzebna pomoc?

+ 48 514 809 489

+ 48 513 029 252

+ 48 512 958 523

REGULAMIN

30.08.2016

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

§1

 1. Usługi serwisowe urządzeń do parzenia kawy (dalej zwane: „Usługami Serwisowymi”) świadczone są na podstawie podpisanego przez klienta (dalej zwanego: „Klientem”) protokołu zlecenia naprawy (dalej zwanego: „Protokołem Zlecenia Naprawy”) oraz niniejszego regulaminu (dalej zwanego: „Regulaminem”), stanowiącego załącznik do Protokołu Zlecenia Naprawy.

 2. W Protokole Zlecenia Naprawy określany jest zakres Usług Serwisowych oraz ewentualne dodatkowe usługi świadczone na rzecz Klienta, stawki za wykonanie poszczególnych świadczeń, a także kwota, do której serwis jest upoważniony dokonać Usług Serwisowych bez potrzeby uzgodnienia z Klientem (dalej zwana: „Standardowymi Kosztami Naprawy”).

§2

 1. Usługi Serwisowe wykonywane są – w ramach działalności serwisu prowadzonego przez Mariusza Rucińskiego pod firmą „Fuerra Mariusz Ruciński” z siedzibą przy ul. Jana Szanieckiego 58, 51-692 Wrocław, posiadającego nadany NIP 571-147-78-51 (dalej zwanego: „Serwisem”) – przez osoby posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu Usług Serwisowych.

 2. W przypadku braku możliwości technicznych lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie Usług Serwisowych bezpośrednio w ramach działalności Serwisu, dopuszczalne jest powierzenie wykonania całości lub części Usług Serwisowych podwykonawcom, posiadającym wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu takich usług.

 3. Zlecenie, które na życzenie klienta ma być wykonane tego samego dnia, w którym Urządzenie zostało przyjęte przez Serwis, po uprzednim uzgodnieniu technicznych możliwości wykonania zlecenia w skróconym czasie, wykonywane jest za stawkę wynagrodzenia powiększoną o 100% względem standardowego kosztu wykonania podobnej Usługi Serwisowej w normalnym trybie.

§3

 1. Usługi Serwisowe obejmują diagnozę stanu urządzenia przekazanego do Serwisu (dalej zwanego: „Urządzeniem”), jego przegląd oraz wymianę części lub podzespołów w zakresie niezbędnym do przywrócenia sprawności Urządzenia.

 2. W ramach wykonywanych Usług Serwisowych nie są przyjmowane dodatkowe akcesoria i wyposażenie oraz opakowanie Urządzenia (tj. zwłaszcza przewód zasilający i karton). W wypadku gdy przyjęcie takich rzeczy jest wymagane do prawidłowego wykonania Usług Serwisowych, ich przyjęcie zostanie odnotowane w Protokole Zlecenia Naprawy, z wyszczególnieniem dodatkowych rzeczy przyjętych wraz z Urządzeniem.

§4

 1. Termin wykonania Usług Serwisowych jest ustalany indywidualnie, przy uwzględnieniu przewidywanego zakresu czynności diagnostycznych i serwisowych. Czas naprawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Serwisu, w szczególności zaś okoliczności leżących po stronie podwykonawców, braku niezbędnych części zamiennych, opóźnień realizacji zamówień przez kuriera, przerw w dostawie prądu.
 2. W przypadku zmiany terminu wykonania Usług Serwisowych z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub wiadomością SMS.

§5

 1. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności diagnostycznych lub serwisowych, a także konieczności użycia dodatkowych materiałów lub części, które nie zostały ujęte w Protokole Zlecenia Naprawy lub wiązałyby się ze wzrostem wynagrodzenia ponad kwotę Standardowych Kosztów Naprawy, wskazaną w Protokole Zlecenia Naprawy, Klient jest niezwłocznie informowany o takiej okoliczności telefonicznie, wraz z podaniem zwiększonego kosztu Usług Serwisowych oraz ewentualnej konieczności zmiany terminu wykonania tych usług.

 2. W przypadku akceptacji przez Klienta kosztu i ewentualnej zmiany terminu wykonania Usług Serwisowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, zlecenie zawarte w Protokole Zlecenia Naprawy uważa się za rozszerzone o zakres i wartość czynności, materiałów i części, których wykonanie i zastosowanie uzgodniono telefonicznie z Klientem, a także uważa się za zmienione w zakresie czasu niezbędnego do wykonania tych usług.

 3. Brak możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem zwalnia Serwis z odpowiedzialności za niedotrzymanie uzgodnionego w Protokole Zlecenia Naprawy terminu wykonania Usług Serwisowych.

§6

 1. Za datę wykonania Usług Serwisowych uważa się datę przekazania Klientowi informacji telefonicznej lub wiadomością SMS o wykonaniu usługi i gotowości wydania Urządzenia.

§7

 1. Klient jest zobowiązany odebrać naprawione Urządzenie z serwisu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w §6.
 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze Urządzenia, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za magazynowanie Urządzenia w kwocie podanej w Protokole Zlecenia Naprawy, za każdą rozpoczętą dobę magazynowania Urządzenia.
 3. Wraz z odbiorem Urządzenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia za wykonanie Usług Serwisowych oraz ewentualnych dodatkowych usług i kosztów, należnych na podstawie Protokołu Zlecenia Naprawy i Regulaminu.

   

 4. Serwis jest uprawniony do powstrzymania się od wydania Urządzenia w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty w dniu odbioru Urządzenia, a także w przypadku niedokonania w tym terminie zwrotu ekspresu zastępczego, o którym mowa w §10.

 5. Serwis może uzgodnić z Klientem inną datę płatności zobowiązań. W takim przypadku zapłata następuje na podstawie odrębnych, pisemnych ustaleń, zawartych w Protokole Zlecenia Naprawy, pod rygorem nieważności.

 6. W przypadku płatności na rachunek bankowy Serwisu, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Serwisu.

§8

 1. Urządzenie po wykonaniu Usług Serwisowych a przed jego wydaniem Klientowi, jest sprawdzane pod kątem prawidłowości wykonania usług.
 2. Serwis udziela gwarancji jakości wykonanych Usług Serwisowych na okres sześciu miesięcy od daty wskazanej w §6.

   

 3. Gwarancja uprawnia Klienta do żądania bezpłatnej naprawy wad ujawnionych w wykonanych Usługach Serwisowych w okresie trwania gwarancji, pod warunkiem zgłoszenia ich istnienia - w formie korespondencji e-mail lub pisemnej – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich daty ujawnienia, a także dostarczenia Urządzenia do Serwisu na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady.

 4. Gwarancja nie obejmuje czynności przeglądu urządzenia takich jak: odkamienianie, odkawianie, konserwacja bloku zaparzającego, wymiana uszczelek, czyszczenie i kalibracja młynka, czyszczenie wylewki, serwis napędu zaparzacza.

 5. W przypadku ujawnienia wady, Klient obowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Urządzenia do czasu jego przekazania do Serwisu. W przypadku ujawnienia, że z Urządzenia korzystano pomimo dostrzeżenia wady, a działanie takie miało wpływ na pogłębienie dotychczas istniejącej wady lub powstanie nowych wad, Serwis uprawniony jest odmówić spełnienia świadczenia gwarancyjnego.

 6. Przekazanie urządzenia do Serwisu następuje za pisemnym potwierdzeniem, uwzględniającym datę przekazania oraz dokładne określenie przekazywanego Urządzenia. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od daty przekazania Serwisowi Urządzenia, a §6 i §7 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 7. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, wyłączona jest rękojmia za wady wykonanych Usług Serwisowych, w tym również części i materiałów wykorzystanych przy wykonaniu tych usług.

 8. Odpowiedzialność Serwisu wobec Klienta ograniczona jest jedynie do odpowiedzialności określonej w §8 ust. 2-5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym korzyści utracone przez Klienta, powstałe w związku ze świadczeniem przez Serwis Usług Serwisowych, a wyłączenie to obowiązuje także w przypadku świadczenia usług w ramach świadczeń określonych w §8 ust. 2-6 oraz obejmuje szkody, w tym korzyści utracone, powstałe wskutek wyłączenia możliwości korzystania z Urządzenia po ujawnieniu wad.

§9

 1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na wykonanie Usług Serwisowych w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty diagnostycznej, w wysokości określonej w Protokole Zlecenia Naprawy. W przypadku wypowiedzenia umowy po wykonaniu całości lub części Usług Serwisowych, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia i kosztów poniesionych przez Serwis w związku z faktycznie wykonanymi Usługami Serwisowymi, w tym zwłaszcza wynagrodzenia za wykonanie prac innych niż diagnostyczne, a także kosztów części i materiałów faktycznie wykorzystanych przy tych czynnościach.

   

 2. W przypadku określonym w §5 ust. 2 Klient ponosi również koszt części i materiałów zamówionych dla wykonania Usług Serwisowych, które nie zostały jeszcze użyte, o ile zostały one zamówione specjalnie na potrzeby wykonania Usług Serwisowych na rzecz Klienta. Zamówione części i materiały Serwis przekaże Klientowi w trakcie odbioru Urządzenia.

 3. W przypadku, gdy po przyjęciu Urządzenia w celu wykonania Usług Serwisowych:

 • ustalone zostanie, że brak jest możliwości technicznych ich wykonania, w tym za pomocą podwykonawców,

 • zachodzą przyczyny uniemożliwiające wykonanie Usług Serwisowych, leżące po stronie Klienta, w tym zwłaszcza brak niezbędnego współdziałania Klienta,

                   Serwis jest uprawniony do wypowiedzenia umowy na wykonanie Usług Serwisowych ze skutkiem natychmiastowym.

                   W  takim wypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

      w przypadku złożenia wypowiedzenia przez Klienta lub Serwis, do zasad dokonywania rozliczeń stosuje się odpowiednio postanowienia §7.

§10

 1. W związku ze zleceniem Usług Serwisowych, Klientowi przysługuje prawo do wynajęcia ekspresu zastępczego, spośród modeli oferowanych przez Serwis, na cały lub część okresu wykonywania Usług Serwisowych.

   

 2. Czynsz najmu ekspresu zastępczego stanowi iloczyn stawki dobowej wskazanej w Protokole Zlecenia Naprawy oraz ilości dni korzystania przez Klienta z ekspresu zastępczego.

 3. W przypadku wynajęcia ekspresu zastępczego, Klient zobowiązany jest do jego zwrotu najpóźniej w terminie odbioru Urządzenia po wykonaniu Usług Serwisowych, o którym mowa w §7 ust. 1. W przypadku niedokonania zwrotu wynajętego ekspresu zastępczego w tym terminie, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotnej wartości iloczynu stawki dobowej wskazanej w Protokole Zlecenia Naprawy oraz ilości dni korzystania przez Klienta z ekspresu zastępczego ponad obowiązujący termin jego zwrotu.

§11

 1. Na żądanie Klienta Serwis świadczy usługi dojazdu do Klienta w celu wykonania uzgodnionych wcześniej czynności diagnostycznych, serwisowych, odbioru i dowozu Urządzenia lub ekspresu zastępczego.

 2. Dojazd w granicach administracyjnych miasta Wrocławia i Krakowa jest płatny każdorazowo w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) złotych brutto. Dojazd poza granicami tych miast jest płatny w wysokości odpowiadającej iloczynowi odległości od siedziby Serwisu do lokalizacji wskazanej przez Klienta oraz stawki 1,48 (słownie: jeden i 48/100) złotego brutto za kilometr.

§12

 1. W przypadku powierzenia przez Klienta wykonania Usług Serwisowych lub czynności przeglądu, a także innych czynności związanych z bieżącą konserwacją lub eksploatacją Urządzenia, które objęte jest ważną gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, Klient oświadcza, że ma świadomość możliwości utraty takiej gwarancji w związku z powierzeniem wykonania czynności przez Serwis jako podmiot trzeci względem udzielającego obowiązującej gwarancji producenta, importera lub sprzedawcy. W szczególności Klient przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za skutki utraty takiej gwarancji.

   

 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Serwisu, tj. od dnia 01.07.2016 r, zaś w przypadku klientów akceptujących Regulamin jako załącznik do Protokołu Zlecenia Naprawy, od daty podpisania takiego protokołu.

 3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 4. W przypadku sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania postanowień niniejszego regulaminu, Strony zobowiązują się je rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, zaś w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, poddają spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Serwisu.

sprzedaż kawy i herbaty wrocław, kraków, naprawa ekspresów do kawy Wrocław, Kraków, naprawa ekspresów Wrocław, Kraków, sprzedaż ekspresów do kawy saeco, Wrocław, Kraków, serwis ekspresów ciśnieniowych Wrocław, Kraków, Serwis ekspresów do kawy Wrocław, Kraków, serwis ekspresów Wrocław, kraków, sprzedaż saeco, kraków, dzierżawa saeco, lirika, aluica, top, de longhi, sanremo, faema, ekspres do kawy, ekspresy do kawy
 • Podziel się:
Poprzedni wpis Następny wpis