Kawa Wrocław

Potrzebna pomoc?

+ 48 514 809 489

+ 48 513 029 252

+ 48 512 958 523

Chcesz wygrać profesjonalny ekspres ciśnieniowy marki Saeco ?

15.11.2015

Chcesz wygrać profesjonalny ekspres ciśnieniowy marki Saeco ?

Ogłaszamy konkurs, główna nagroda Ekspres Saeco Lirika Plus. Już w święta możesz cieszyć się profesjonlanym eskpresem i pyszną kawą.  

                                                                     fot:. Oliwia Gurgul

Zasady: 

1. Dokonaj zakupu naszych produktów na kwotę minimum 80 zł, wyślij na adres email: konkurs@fuerra.pl hasło zachwalające nasz produkty, wraz z kopią dokumentu zakupu oraz danymi osobowymi. 

2. Konkurs trwa od 15.11 do 15.12.2015 roku.

3. W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu zostaną wybrane trzy najbardziej kreatywne i najciekawsze hasła.

4. Pierwsze miejsce - ekspres Saeco Lirika Plus, dwa pozostałe zwrota gotówki za zrobione zakupy.

Regulami:

1. Organizatorem konkursu jest firma Fuerra Mariusz Ruciński z siedzibą we Wrocławiu przy ulic Jana Szanieckiego 58, NIP 571-147-78-51.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 zpóźn. zm.).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia na Stronie www.fuerra.pl.

5. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych,
b) przebywa lub jest zameldowana na terenie Rzeczpospo
litej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
c) spełnia wymogi Regulaminu.
 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu,
osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie
rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób.
 
7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania naruszają Regulamin. Wszczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co doprawdziwości podanych danych.
 
9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.
 
10. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody
wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz hasła w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatorów, a także zgadza się na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatorów. Uczestnik konkursu zrzeka się również wszelkich praw do hasła na rzecz Organizatora.
 
11. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników, w tym również przedłużenia terminu jego trwania.
 
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi, w szczególności
odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego
podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do
przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowie dzialności za
zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego
przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych,
uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikow i Nagrody.
 
13. Nagrody zostaną przesłane do Uczestników nagrodzonych pocztą kurierską lub Pocztą Polską po dokonaniu weryfikacj i danych
adresowych, na koszt Organizatora.
 
14. Lista Uczestników nagrodzonych opublikowana zostanie w terminie do 31 grudnia 2015 r. na stronie firmowej FB.

15. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 

 

 

sprzedaż kawy i herbaty kraków, naprawa ekspresów do kawy Wrocław, Kraków, naprawa ekspresów Kraków, sprzedaż ekspresów do kawy saeco, Wrocław, Kraków, serwis ekspresów ciśnieniowych Kraków, Serwis ekspresów do kawy Kraków, serwis ekspresów Wrocław, kraków, sprzedaż saeco, kraków, dzierżawa saeco, lirika, aluica, top, de longhi, sanremo, faema, ekspres do kawy, ekspresy do kawy
  • Podziel się:
Poprzedni wpis Następny wpis